ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВАРЯНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват от ПП“СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на личните данни се осъществяват с ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ до Организацията.

2. Заявлението следва да се отправи лично или от изрично упълномощено от физическото лице чрез нотариално заверено пълномощно.

3. Заявлението трябва да съдържа:

 1. име, адрес, ЕГН, електронен адрес и телефон за връзка;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на исканата информацията – може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. При подаване на заявление от упълномощено от вас лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
 6. Лично ли желае физическото лице да получи информацията или да бъде предоставена на упълномощеното от него лице по предходната точка.

4. Заявленията се завеждат в регистър от Политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на личните данни с вх. номер.

5. Политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“– администратор на личните данни изрично оправомощено от него лице разглежда заявлението и се произнася в 14-дневен срок от неговото подаване.

6. Срокът по т. 3 може да бъде удължен от администратора или от изрично оправомощено от него лице до 30 дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.

7. В 14-дневен срок администраторът или изрично оправомощено от него лице взема решение за предоставянето на пълна или частична информация на заявителя или мотивирано отказва предоставянето й.

8. Политическа партия или изрично оправомощено от него лице взема решение и извършва съответното действие в 14-дневен срок от подаване на заявлението или мотивирано отказва извършването му.

9. Ако се иска уведомяване на трети лица, Политическа партия или изрично оправомощено от него длъжностно лице взема решение в 14-дневен срок и незабавно уведомява третите лица или мотивирано отказва да извърши уведомяването.

10. Политическа партия или изрично оправомощено от него лице писмено уведомява заявителя за решението или отказа в съответния срок. Уведомяването е лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

11. Липсата на уведомление се смята за отказ.

12. Политическа партия отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон.

13. Политическа партия отказва пълно или частично предоставяне на данни на лицето, за което те се отнасят, когато от това би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност или за защитата на класифицираната информация и това е предвидено в специален закон.

14. Политическа партия отказва пълно или частично предоставяне на данни на лицето, за което те се отнасят, в случаите, когато:
– това би попречило на предотвратяването или разкриването на престъпления, на провеждането на наказателно производство или на изпълнението на наказания;
– това е необходимо за защита на:
а) националната сигурност;
б) обществения ред;
в) лицето, за което се отнасят данните.
В този случай Политическа партия не информира лицето, за което се отнасят данните, ако това е указано изрично от предоставящия данните.

15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да:

 1. възрази пред Политическа партия срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това;
 2. когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 3. възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 4. бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 3, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

16. Решението на Политическа партия е недопустимо, когато:

 1. има правни или други съществени последици за физическото лице, и
 2. е основано единствено на автоматизирано обработване на лични данни, предназначено да оценява лични характеристики на физическото лице.

17. Точка 16 не се прилага, когато решението е:

 1. взето по време на сключването или изпълнението на договор, при условие че подадената от съответното физическо лице молба за сключване или изпълнение на договора е била удовлетворена или че съществуват подходящи мерки, гарантиращи законните му интереси;
 2. уредено в закон, предвиждащ и мерки за защита на законните интереси на лицето.

18. Физическото лице има право да поиска от Политическа партия да преразгледа решението, прието в нарушение на т. 16 (1-2)

19. Предаване на лични данни или прехвърляне към друг администратор Политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ информира субектите на данни за съществуването на право на преносимост към момента на получаване на лични данни.

При постъпване на искане за предаване или за прехвърляне на лични данни към друг администратор, ПП„СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“обработва искането на субекта при спазване на следните правила:

Получаване на лични данни
ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ приема и съхранява само данните, които са необходими и относими към предоставяната услуга. ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ не приема и не обработва лични данни „по подразбиране“, дори когато са получени от друг администратор след искане за прехвърлянето им, както и не съхранява всички получени данни.

Ако получените данни съдържат данни от трети лица, ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ съхранява данните под контрола на субекта заявител. Тези данни се управляват само за неговите нужди, но не и за други цели на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“.

20. Защита на правата на физическото лице пред КЗЛД и българския съд:

 1. При нарушаване на правата, изброени по-горе физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му, като Комисията дължи произнасяне в 30-дневен срок с решение, като може да даде задължителни предписания, да определи срок за отстраняване на нарушението или да наложи административно наказание. В този случай Комисията за защита на личните данни изпраща копие от решението си. Решението на комисията подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му.
 2. Алтернативно на горното, при нарушаване на правата физическото лице може да обжалва актовете на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ – администратор на лични данни и по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд. В това производство може да иска и обезщетение за претърпените от него вреди вследствие на неправомерно обработване на лични му данни от страна на Политическата партия. Но не можете да сезира българския съд, ако имате висящо производство пред комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда. По искане на физическото лице, Комисията ще удостовери липсата на висящо производство пред нея по същия спор.


Брой прочитания: 1,012
Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679